:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ชื่อ: วัดสมศรี

13 มี.ค. 2564

รายละเอียด:

 ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ บ้านพระคือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น ๔ วา จดที่นาของชาวบ้าน ทิศใต้ประมาณ ๓ เส้น ๕ วา จดโรงเรียนพระคือ ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๒ วา จดที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกประมาณ ๔ เส้น ๑๐ วา จดถนนหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง
วัดสมศรี ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล รูปที่ ๒ พระลี สิริธโร รูปที่ ๓ พระเสน ขนฺติญาคโม รูปที่ ๔ พระไพร รูปที่ ๕ พระจันทร์ รูปที่ ๖ พระสีทน กาญฺจโน รูปที่ ๗ พระคำผอง รูปที่ ๘ พระสุบิน สุปิโน
ปัจจุบันมี พระมหาอดิศักดิ์ ฐานธมฺโม เป็น เจ้าอาวาส

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร