:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

 

อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลพระลับ

               การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพระลับนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลพระลับให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลพระลับจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังเทศบาลตำบลพระลับ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

              การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตำบลพระลับกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา    โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             (1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
             (2)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
             (3)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
             (4)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
             (5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
             (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             (1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
             (2)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
             (3)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4)
             (4)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
             (5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
             (6)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16(5))
             (7)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))


 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
             (1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
             (2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา 68(8)
             (3)  การผังเมือง (มาตรา 68(13))
             (4)  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
             (5)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(มาตรา 16(17))
             (6)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             (1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
             (2)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
             (3)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
             (4)  ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
             (5)  การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
             (6)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
             (7)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
             (8)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
             (1)  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
             (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
             (3)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             (1)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
             (2)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
             (3)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
             (4)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17(18))

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
             (1)  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
             (2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
             (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
             (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
             (5)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))

               ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลพระลับได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการของเทศบาลตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเป็นสำคัญ
 
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลพระลับจะดำเนินการ
ภารกิจหลัก
         1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
         2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
         4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
         6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
         7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
         1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
         2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
         3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
         4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

 

 

 

โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 5  กอง  1 หน่วย

 1.     สำนักปลัดเทศบาล

2.     กองคลัง

3.     กองช่าง

4.     กองการศึกษา

5.     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.     หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

 

งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานสารบรรณของเทศบาล

 - งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานเลขานุการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

- งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล

- งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล

- งานจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลและงานการจัดสถานที่ งานนัดหมาย งานจัดระเบียบวาระการประชุมสภา

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

  งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก

- งานทะเบียนประวัติบัตรประวัติคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้าง

- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

- งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล

- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

- งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้สำนักหรือกองต่างๆทราบ

- งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

- งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

- งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ ดังนี้

- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลล

- การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

- การจัดทำแผนชุมชน

- การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน

- การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน

- การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

- งานที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ดังนี้

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

- งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ

- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

- งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานนิติการ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติของเทศบาล

- งานดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

- งานดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

- งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้

- งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของเทศบาล

- งานนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้

- การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน

- การจัดทำนิตยสาร วารสารของเทศบาล

- การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล

- การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ ดังนี้

- มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้านและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียน

คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

งานการเงินและบัญชี การคลัง มีหน้าที่ ดังนี้

- งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

- งานจัดทำเช็คและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

- งานการับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ

- งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฏีการเงินสะสม

- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

- งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ ดังนี้

- งานการจัดซื้อจัดจ้าง

- งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง

- งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ

- งานการตรวจสอบการรับ การจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

- งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานสารบรรณ

- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตครวจสอบการปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง

- งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง

- งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- งานสวัสดิการต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

- งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

- งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี

- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

- งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

- งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

- งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

- งานลงรายการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทุกประเภท

- งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

- งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

- งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

- งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด

- งานจัดทำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภทภายในกำหนด

- ประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการเสียภาษีภายในกำหนด

- งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้

- งานสำรวจและแผนที่ภาษี

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองช่าง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผัง

เมือง และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน งานราชพิธีงานรัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ ดังนี้

- ด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ

- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า

- งานปรับปรุงเเก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

- งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

- งานควบคุมพัสดุด้านโยธา

- งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานวิศวกรรม มีหน้าที่ ดังนี้

- ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

- งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

- งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

- งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

- งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

- งานการวางผังเมืองของเทศบาล

- งานออกแบบและเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

- งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ

- งานติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

- งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานสารบรรณ

- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการตครวจสอบการปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง

- งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองช่าง

- งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- งานสวัสดิการต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนงานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ ดังนี้

- งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล

- งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา

- งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

- งานดูแลและรักษาความสะอาดของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลพระลับ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

- งานสารบรรณ

- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองการศึกษา

- งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

- งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- งานสวัสดิการต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานกีฬาและนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ ดังนี้

- ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาในเทศบาล

- จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ดังนี้

- งานสุขาภิบาลทั่วไป

- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบกิจการ

- งานชีวอนามัย

 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ ดังนี้

- งานอนามัยชุมชน

- งานสาธารณสุขชุมชน

- งานสุขศึกษา

- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

- งานป้องกันยาเสพติด

 

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ ดังนี้

- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

 

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ดังนี้

 - งานส่งเสริมและเผยแพร่

- งานควบคุมมลพิษ

- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- งานติดตามตรวจสอบ

 

งานควบคุมโรค มีหน้าที่ ดังนี้

- งานการเฝ้าระวัง

- งานระบาด

- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

- งานโรคเอดส์ 

 

งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ ดังนี้

- งานรักษาและพยาบาล

- งานสัตวเเพทย์

- งานเภสัชกรรม

- งานทันตกรรม 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ ดังนี้

     ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้คำปรึกษาอย่างมีอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในด้านการเงิน การบัญชี และด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า