:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑. ด้านกายภาพ
 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลพระลับ    อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองขอนแก่น  อยู่ในเขตลุ่มน้ำพองตอนล่าง อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  8  กิโลเมตร               ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  209  (ขอนแก่น เชียงยืน) ประมาณกิโลเมตรที่ 4 + 500 โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                 ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

             ทิศใต้                        ติดต่อกับ  ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น และตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

             ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ  ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

             ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ  เทศบาลนครขอนแก่น  และตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)

สภาพพื้นที่ ป่าไม้ ที่ราบลุ่ม

                  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลพระลับ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทางด้านทิศใต้มีแม่น้ำชีกั้นเขตแดนระหว่างตำบลพระลับกับตำบลดอนหัน มีลำห้วย หนองน้ำ กระจายอยู่ทั่วตำบล และมีจุดสูงสุดของตำบลอยู่ที่ระดับ ๑๖๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง

                  ทรัพยากรป่าไม้

                     ตำบลพระลับ อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ

 

1.3  สภาพภูมิอากาศ

1.3.1      ลักษณะภูมิอากาศ

ในปี 2562 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดขอนแก่น เริ่มมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

ภาพที่  12 : คุณภาพอากาศย้อนหลัง

           ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2563

 

1.3.2 ฤดูกาล

สภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๓ ฤดู โดย

ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน    กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือน    พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน    ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 
                     ตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดพานำมวลอากาศเย็น และแห้งเข้า                 
                     มาปกคลุมส่งผลให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง

1.3.3 สถิติปริมาณน้ำฝน

 จากสถิติน้ำฝนที่วัดโดย สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี ๒๕62-2563 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีมีค่าประมาณ 1139.45 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนตกสูงสุดในเดือนกันยายน มีค่า 301.4 มิลลิเมตร และต่ำสุดในเดือนมกราคม มีค่า 0 มิลลิเมตร

         1.3.4 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

               อุณหภูมิ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่า 26 องศาเซลเซียส

                     ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี มีค่าร้อยละ 75 โดยในเดือนกันยายน

มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดมีค่าร้อยละ 85 และเดือนธันวาคมมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดมีค่าร้อยละ 60

                   จากการวิเคราะห์สถานการณ์สมดุลของน้ำเพื่อการเกษตร โดยนำค่าศักยภาพการคายระเหยน้ำเฉลี่ยรายเดือน โดยพิจารณาจากช่วงระยะที่น้ำฝนอยู่เหนือระดับเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหย

น้ำเป็นหลัก พบว่า ระยะเวลาในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับจังหวัดขอนแก่นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม และมีช่วงน้ำมากพออยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนภูมิอากาศจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลักษณะโดยรวมของทั้งจังหวัด เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านสถานีตรวจวัดอากาศ แต่ในสภาพความเป็นจริงเมื่อพิจารณาแยกย่อยลงไปในระดับอำเภอและตำบลแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะอากาศที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเป็นสำคัญ

 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลพระลับแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 เขต ดังนี้

เขตที่ 1

1. บ้านพระคือ       หมู่ที่ 3                 6. บ้านหนองโพธิ์   หมู่ที่ 11

2. บ้านหัวถนน      หมู่ที่ 5                  7. บ้านเลิงเปือย    หมู่ที่ 13

3. บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 6                  8. บ้านพระคือ      หมู่ที่ 16

4. บ้านเลิงเปือย    หมู่ที่ 9                  9. บ้านพระคือ      หมู่ที่ 18

5. บ้านพระคือ      หมู่ที่ 10

 

เขตที่ 2

1. บ้านผือ                  หมู่ที่ 1           6. บ้านหนองแสง          หมู่ที่ 12

2. บ้านผือ                  หมู่ที่ 2           7. บ้านโคกน้อย            หมู่ที่ 14

3. บ้านโคกน้อย           หมู่ที่ 4           8. บ้านดอนดู่เมืองใหม่   หมู่ที่ 15

4. บ้านโพธิ์ชัย             หมู่ที่ 7           9. บ้านหนองแสง          หมู่ที่ 17

5. บ้านหนองไฮ           หมู่ที่ 8           10. บ้านผือ                  หมู่ที่ 19

 

2.2 การเลือกตั้ง

              เทศบาลตำบลพระลับแบ่งการเลือกตั้งเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

 
 

1. บ้านพระคือ     หมู่ที่ 3

1. บ้านผือ                  หมู่ที่ 1

 

2. บ้านหัวถนน     หมู่ที่ 5

2. บ้านผือ                  หมู่ที่ 2

 

3. บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 6

3. บ้านโคกน้อย           หมู่ที่ 4

 

4. บ้านเลิงเปือย    หมู่ที่ 9

4. บ้านโพธิ์ชัย             หมู่ที่ 7

 

5. บ้านพระคือ     หมู่ที่ 10

5. บ้านหนองไฮ           หมู่ที่ 8

 

6. บ้านหนองโพธิ์  หมู่ที่ 11

6. บ้านหนองแสง         หมู่ที่ 12

 

7 บ้านเลิงเปือย    หมู่ที่ 13

7. บ้านโคกน้อย           หมู่ที่ 14

 

8. บ้านพระคือ     หมู่ที่ 16

8. บ้านดอนดู่เมืองใหม่  หมู่ที่ 15

 

9. บ้านพระคือ     หมู่ที่ 18

9. บ้านหนองแสง         หมู่ที่ 17

 

 

10. บ้านผือ                หมู่ที่  19

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ครัวเรือน

จำนวนราษฎร (คน)

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ผือ

ผือ

พระคือ

โคกน้อย

หัวถนน

โนนสวรรค์

โพธิ์ชัย

หนองไฮ

เลิงเปือย

พระคือ

หนองโพธิ์

หนองแสง

เลิงเปือย

โคกน้อย

ดอนดู่เมืองใหม่

พระคือ

หนองแสง

แสงอรุณ

ผือ

นายคำพลอย  ดวงพิมพ์

นายนิคม       สิทธิขวา

นายสุขสันต์    โยคุณ

นายถิรภัทร     พลเขตต์

นายกฤตภาส   ปรุงศรีปัญญา

นายวินัย         ทองทัพ

นางสาวปิยะฎา ไชยหงษ์

นางพูลสุข       โนนทนวงษ์

นายสมบัติ      ฤทธิชัย

นายวิรัตน์       สิงห์แสง

นายพิชิต        ดวงบรรเทา

นายพนม         นาเมืองจันทร์

นายบุญมี         นูเพ็ง

นายสมศักดิ์      แสงสุวรรณ

นางสาวอุไรวรรณ ทีคำแก้ว

นายเสด็จ         นาเมืองจันทร์

นายไพวิทย์      บรรเทา        

นายไฉน          เสนาสิงห์

นายคณิสร        ชัยคำมุง

273

549

460

231

532

703

476

808

870

477

408

593

617

312

 1,362

451

263

365

330

     331

662

605

353

568

540

478

899

     888

600

542

609

772

337

    1,127

440

341

386

512

    348

    725

    689

344

    636

    637

    581

    976

    943

    678

    555

    620

852

 396

   1,343

455

382

438

549

679

    1,387

    1,294

697

    1,204

    1,177

    1,059

    1,875

    1,831

    1,278

    1,097

    1,229

    1,624

733

    2,470

895

723

824

    1,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์  อำเภอเมืองขอนแก่น   เดือน  มกราคม   2566