:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 
 

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลพระลับเมืองสุขภาพดี วิถีวัฒนธรรม เด็กเยาวชนมีทักษะชีวิตอันพึงประสงค์ประชาชนมีความรู้คู่การดูแล

สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

การพัฒนาสังคมและชุมชน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงการพี้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน