:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

กองการศึกษา
นางสาวิตรี หงษ์ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการกองศึกษา
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง )
โทร : 0825822193
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )
นางสาวสายฝน ดาคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )
นางนภาพร ไชยคำ
นักสันทนาการชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ดวงนามน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุชาติ ประชากูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจิรพัฒน์ พาณิชย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐิกา หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาภรณ์ ถิตย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายมนตรี ไชยบุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)