:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

กองช่าง
นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)
นางอมร ธนะสีลังกูล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายปริญญา ทวีพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายประเสริฐศักดิ์ ภวภูตานนท์
นายช่างโยธา อาวุโส
นายอัศวิน คำมณีจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชัชวาล จันทลักษณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายรัชภูมิ ศิลากุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจำเนียร สุทธิประภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายมานพ ยอดสะอาด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุวัฒน์ รักอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวกรรณิการ์ วงคำชาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดำรงค์ชัย จันทร์โสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเสนีย์ ด้วงวังหิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา