:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 089-7122636
นายบุญธรรม โยคุณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 0878618909
นายไชยวัฒน์ ปิยะเวทสิริกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 061-2565995
นายวิลาศ สีละพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ ( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )
โทร : 0996356385
จ่าเอกยุทธนา ชูศรีวัน
รองปลัดเทศบาลตำบลพระลับ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )
โทร : 0887304502
นางสุชีรา ดรที
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 0821133401
นางสาวกรวรรณ จุ้มอังวะ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
โทร : 081-5451198
นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับกลาง)
โทร : 084-6067261
นางมาลัย ถนัดค้า
ผู้อำนวยการกองศึกษา ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง )
โทร : 080-3659922
นางสุจิตรา อุทธา
ผู้อำนวยการกองสาธาฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
โทร : 094-2899497