:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิลาศ สีละพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลพระลับ
( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )
โทร : 0996356385
นางทัศนีย์ ทัศนิยม
รองปลัดเทศบาลตำบลพระลับ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )
จ่าเอกยุทธนา ชูศรีวัน
รองปลัดเทศบาลตำบลพระลับ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )
โทร : 0887304502
นางสุชีรา ดรที
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 0821133401
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
โทร :
นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)
โทร : 084-6067261
นางสาวิตรี หงษ์ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการกองศึกษา
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง )
โทร : 0825822193
นางสุจิตรา อุทธา
ผู้อำนวยการกองสาธาฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
โทร : 094-2899497