:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายคำพลอย ดวงพิมพ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือ หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 082 - 7373006
นายนิคม สิทธิขวา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือ หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 082 - 4402938
นายสุขสันต์ โยคุณ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระคือ หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 088 - 0315840
นายถิรภัทร พลเขตต์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 080 - 4043469
นายกฤตภาส ปรุงศรีปัญญา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 081 - 5469559
นายวินัย ทองทัพ
กำนันตำบลพระลับ หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 089 - 7103812
นายณเรศ ไชยหงส์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ 086 - 2341214
นางพูลสุข โนนทนวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 087 - 2254136
นายนิทัศน์ บุญพร้อม
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ 087 - 2265922
นายวิรัตน์ สิงห์แสง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระคือ หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ 080 - 7567593
นางสาวบังอร ขนานเยี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ 094 - 7036993
นายอุทิศ ดวงกรมนา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสง หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ 081 - 5447087
นายบุญมี นูเพ็ง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ 093 - 0623366
นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ 089 - 9415639
นางสาวอุไรวรรณ ทีคำแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนดู่เมืองใหม่หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ 085 - 0076064
นายเสด็จ นาเมืองจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระคือ หมู่ที่ 16
โทรศัพท์ 087 - 4230589
นายไพวิทย์ บรรเทา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสง หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ 094 - 3878484
นางเบ็ญจรัตน์ นามมณี
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 18
โทรศัพท์ 081 - 0556489
นายคณิสร ชัยคำมุง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือ หมู่ที่ 19
โทรศัพท์ 087 - 7754934