:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

ฝ่ายนิติบัญญติ
นายวงศ์วัฒน์ วรพันธ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 064-1636500
นายอดิสรณ์ ชาธรรม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 089-5716417
นางสาววรุณยุภา จรัญวรรณะ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพระลับ
โทรศัพท์ 099-1254615
นายบุญชู สุวรรณสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 1
โทรศัพท์ 098-6623727
นายประยุทธ บรรเทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 1
โทรศัพท์ 080-0471658
นางยุภา ลามูลเทียร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 1
โทรศัพท์ 085-4639840
นายทวีชาติ ติตะปัญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 1
โทรศัพท์ 0962394982
นายธงชัย ใจกว้าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 2
โทรศัพท์ 081-9549479
นายเลี้ยม ยอดสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 2
โทรศัพท์ 086-8578272
นายวิชิต โมลีย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 2
โทรศัพท์ 085-4594219
นายอดุลย์ วงษ์คำซาว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 2
โทรศัพท์ 086-2385815
นายอดุลย์ บุรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ เขต 2
โทรศัพท์ 061-0506557