:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

สำนักปลัด
นางสุชีรา ดรที
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นายชัชชัย ปะมาคะเต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวดาริน แก้วตาบรรเจิด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวอาพัฒสราภรณ์ ศรีบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายกิตติ ปรินทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุรัญชณา พระโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา กุดทา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางมยุรี ใจกว้าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางกนกพร นาเมืองจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา สุวรรณสาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สิบเอกศักดิ์ดา แสนสีมนต์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
จ่าสิบเอกแสงเดือน สุขจันทร์โท
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายปริญญา สุนประสพ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายคฑาวุฒิ ทองดี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นางสาวเสาวรัตน์ โพธิ์เขียว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายนราศักดิ์ พลเทพ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายวีระยุทธ ลองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางนภัสวรรณ หอมจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพลวรชัจ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิเชฐ พรหมนารท
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุทธิลักษณ์ แสงจำรัสชัยกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัชชา ฟองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมหวัง ศรีบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง
นายชูติรัตน์ สมอุ่มจารย์
พนักงานดับเพลิง
นายอุเทน วัดชุม
พนักงานดับเพลิง
นางเพ็ชรตะวัน ล่าม่วง
คนงาน
นางนิภาพร คอบค้อ
คนงาน