:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ
นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ
นางกนกพิชญ์ ศรีสวัสดิ์
ครู (คศ.2)
นายเอิกเกริก ควรแย้ม
ครู (คศ.2)
นางไพจิตร นาคแสง
ครู (คศ.2)
นางสวรี พุทธกันยา
ครู (คศ.1)
นางสาวจันทร์จิรา ทุยบึงฉิม
ครู (คศ.1)
นางสมใจ ดวงพิมพ์
ครู (คศ.1)
นางชมภู เลพล
ครู (คศ.2)
ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร ขันลุน
ครู (คศ.2)
นางสาวภัทราวดี พิมพ์ตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิไรรัตน์ ไชยบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี คุณทุม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี วงษ์คำซาว
คนงาน
นายเวคิน บุญวิเศษ
คนงาน