:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระลับ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 043-915088 ต่อ 22 โทรสาร : 043-915039 อีเมล์ : saraban@phalub.go.th , pralub@hotmail.com , info@phalub.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุจิตรา อุทธา
ผู้อำนวยการกองสาธาฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
นายอดิศักดิ์ มาหินกอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
นางสุพัตรา ติวเฮือง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
นางสาวอุไรพร จันทะมาตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายพัฒนพงษ์ คุ้มโสก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวปราณี ทองสำแดง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาววรรณา พงษ์สะคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาวดี ยุทธศิลปเสวี
จ้างเหมาทั่วไป
นางสาวอัญทิกา กุละนาม
จ้างเหมาทั่วไป
นายไพรวัลย์ ปัญญาพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุพจน์ ลุนบ้านผือ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายวิโรจน์ บุษราคัม
พนักงานตกแต่งสวน
นายราชัน ถานทองดี
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
นายฉาน ดวงกรมนา
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
นายแปลง วันนา
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
นายอุด แสนคำม่วง
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
นายธีระ ชัยแสนสวด
พนักงานเก็บขยะ
นายยุทธการ ศรีชมชื่น
พนักงานเก็บขยะ
นายกำจร ไกรมะณี
พนักงานเก็บขยะ
นายปริญญา จันประสิทธิ์
พนักงานเก็บขยะ
นายวัชระ นาคประเวศน์
พนักงานขับรถขยะ
นายชูสิทธิ์ จันทร
คนงานทั่วไป
นายประทีป นิระราช
คนงานทั่วไป
นายอุเทน โฮชิน
คนงานทั่วไป
นายประดิษฐ์ พลมะณี
พนักงานเก็บขยะ
นายกานต์ พรพิพัฒน์
พนักงานเก็บขยะ
นายภีระ พรมรักษา
พนักงานเก็บขยะ
นายประภาส พลบำรุง
พนักงานเก็บขยะ
นายธนภัทธ์ ศรีจันทร์
พนักงานเก็บขยะ
นายศรนรินทร์ บุษราคัม
คนงานทั่วไป
นายปิยะพงษ์ พุดสุด
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายเกษฎา แก้วโบราณ
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายณัฐทร ดวงบรรเทา
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายอภิชาติ จุลโนนยาง
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายณัฐภัทร ทองโคกสี
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นางสาวจิราวรรณ วิณะรัตน์
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายสมประสงค์ บุตรโพธิ์
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายอดิศักดิ์ อ่อนคำ
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายธนัญชัย เสนา
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายวีรเนตร คำเงิน
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นายธำรงวิทย์ แสนวัง
จ้างเหมาทั่วไป
นายปรัตถกร พึ่งบุญ ณ อยุธยา
จ้างเหมาทั่วไป
นางสาวพัชริยา แพงวงค์
จ้างเหมาทั่วไป